Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti eMarkets, s.r.o. pre e-shop www.eyecareoptika.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len tiež „VOP“) obchodnej spoločnosti:

eMarkets, s.r.o.
Dlhá 7 
900 26 Slovenský Grob
IČO: 36 533 149
DIČ: 2021481319  
IČ DPH: SK2021481319  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 43643/B (ďalej len tiež „predávajúci”), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára predávajúceho (ďalej len „zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Internetový obchod je  je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese: www.eyecareoptika.sk (ďalej len „webstránka“).

1.2    VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

1.3    Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa považuje za písomnú zmluvu.

2. REGISTRÁCIA

2.1    Kúpa tovaru z webstránky predávajúceho sa uskutočňuje bez registrácie.

3. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

3.1    Po výbere tovaru na webstránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Kúpiť“ bude kupujúci presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej len objednávkový formulár). Je potrebné, aby kupujúci v objednávkovom formulári uviedol všetky údaje (resp. zvolil príslušnú voľbu v objednávkovom formulári), teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie objednaného tovaru, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru, prípadne zľavový kód alebo kupón.

3.2    Po voľbe spôsobu platby a doručenia bude kupujúci presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté všetky údaje objednávky kupujúceho. Predávajúci žiada kupujúceho, aby skontroloval a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v objednávke stlačením tlačidla „Späť“. V prípade, ak sú všetky kupujúcim zadané údaje správne, objednávku odošle stlačením tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“.

3.3    Po odoslaní objednávky predávajúci doručí kupujúcemu na ním zadaný e-mail, faktúru za objednaný tovar. Faktúra je splatná 2 dni. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Tovar bude vyexpedovaný po obdržaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pokiaľ faktúra za objednaný tovar nie je uhradená do 5 dní, automaticky bude stornovaná a kúpna zmluva sa považuje za zrušenú.

3.4    Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky, si hradí spotrebiteľ sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

3.5 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

3.6  Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže objednávku zrušiť nezaplatením faktúry, ktorá príde na email kupujúceho po vykonaní objednávky. Objednávka je automaticky zrušená, ak nebola do 5 dňoch od obdržania faktúry na e-mail kupujúceho uhradená.

3.7  V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.8  Objednávku, ako aj zmluvu, predávajúci archivuje najmenej po dobu 2 rokov, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov predávajúceho v potrebnom rozsahu alebo ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov). V prípade potreby predávajúci kupujúcemu na žiadosť zmluvu kedykoľvek pošle.

3.9  Kupujúci je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom webstránky predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si kupujúci objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií predávajúci usúdi, že kupujúcim objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo objednávku kupujúceho zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, si kupujúci a predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

4. CENA TOVARU A ZĽAVY

4.1    Kúpna cena tovaru je uvedená na webstránke ako konečná cena, t.j. cena tovaru vrátane DPH a iných prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za dopravu, poplatky za platbu na dobierku, poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré spotrebiteľovi budú osobitne oznámené pri vypĺňaní objednávky (každopádne, pred jej odoslaním).

4.2    Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých konečná výška bude kupujúcemu oznámená pred odoslaním objednávky.

4.3    Kupujúci týmto berie na vedomie, že v prípade, ak je na webstránke uvedená cena za tovar, ktorá je celkom zjavne chybná, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a to aj potom, ako bol kupujúcemu doručený e-mail potvrdzujúci, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie, resp. že tovar bol odoslaný na doručenie. V takomto prípade bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať o vzniknutej situácii.  V prípade pochybností o výške ceny tovaru, predávajúci žiada kupujúceho, aby ho bezodkladne kontaktoval a predávajúci kupujúcemu správnosť ceny potvrdí. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP.

4.4    Všetky akcie a zľavy na tovary predávajúceho sú platné, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať (t.j. nie je možné uplatniť dve alebo viac zliav na jeden tovar a/alebo objednávku). Na akciu alebo zľavu sa môžu uplatniť dodatočné podmienky (napr. dĺžka platnosti), ktoré môžu byť kupujúcemu predávajúcim komunikované osobitne, či už v rámci marketingovej komunikácie týkajúcej sa takejto akcie alebo zľavy alebo inak a tieto dodatočné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP, pričom v prípade, ak je rozpor medzi týmito VOP a takýmito dodatočnými podmienkami, prednosť majú podmienky uvedené v osobitných podmienkach akcie alebo zľavy. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, alebo vráti tovar zakúpený v akciovej cene, so zľavou alebo s využitím akéhokoľvek kupónu, takúto akciu, zľavu alebo kupón nie je možné použiť na zakúpenie ďalšieho tovaru, ak už predávajúci akciu alebo zľavu neposkytuje alebo ak platnosť kupónu vypršala.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1    Cenu tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace so zvoleným spôsobom platby alebo doručenia, môže kupujúci na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

(a)   bankovým prevodom na účet kupujúceho, č. ú. SK3611000000002946085796
(b)   v hotovosti pri prevzatí tovaru na adrese kamenného obchodu EYECARE OPTIKA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava

5.2    Kúpna cena je splatná:

(a)   odoslaním objednávky v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1(a) , pričom spotrebiteľova povinnosť uhradiť kúpnu cenu je splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho; alebo
(b)   pri prevzatí tovaru v prípade, ak si kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1(b).

5.3    Faktúra za tovar je vystavená po uskutočnení záväznej objednávky s povinnosťou platby. Táto faktúra je odoslaná predávajúcim na email kupujúceho, ktorú kupujúci zadal v objednávke.

5.4     Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

5.5     V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v termíne určenom faktúrou/zálohovou faktúrou.

6. PODMIENKY DODANIA TOVARU

6.1    Predávajúci doručí kupujúcemu tovar prostredníctvom spoločnosti určenej v objednávkovom formulári (ďalej len „doručovateľ“). Na doručenie sa budú vzťahovať obchodné podmienky doručovateľa.

6.2    Na webstránke pri jednotlivých tovaroch predávajúci uvádza orientačné termíny dodania, ktoré nie sú záväzné (tak ako je indikované na webstránke), avšak predávajúci spraví všetko preto, aby bol tovar spotrebiteľovi doručený v týchto termínoch. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar najneskôr v termíne do 40 pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni ako bude na účet predávajúceho pripísaná kúpna cena v prípade, ak je táto uhrádzaná podľa článku 5.1(a). Pri plnení objednávky môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania objednaného tovaru. O zmene termínu dodania bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať, pričom právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté.

6.3    Kupujúci je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke v čase dohodnutom medzi kupujúcim a doručovateľom a za podmienok určených doručovateľom.

6.4    Predávajúci si vyhradzuje právo nepreposielať kupujúcemu opakovane ním neprevzatý tovar (okrem prípadov podľa článku 6.5), prípadne tovar, ktorý spotrebiteľ z akýchkoľvek dôvodov neprevzal, napriek tomu, že doručovateľ postupoval podľa článku 6.3 vyššie. V prípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme ani pri opakovanom doručení, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.

6.5    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru.  Ak je tovar spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale, predávajúci žiada kupujúceho, aby tovar od doručovateľa nepreberal a bezodkladne predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle:

02 /43 42 55 52, alebo emailom na info@eyecareoptika.sk.

6.6    Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

6.7    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

·odo dňa prevzatia tovaru,

·odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

·odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

7.2    Právo odstúpiť od zmluvy podľa článku 7.1 sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu.

7.3    Právo odstúpiť od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť listom na túto adresu: EYECARE OPTIKA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava alebo mailom na info@eyecareoptika.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 7.1. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie takéhoto listu alebo mailu.

7.4    Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na túto adresu: EYECARE OPTIKA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese: EYECARE OPTIKA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci.

7.5    Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (i) nie je v originálnom obale, (ii) je bez ochranného puzdra (ak bolo súčasťou dodávky), (iii) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (iv) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (v) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. nálepky na skle okuliarov), (vi) je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť predávajúcemu.

7.6    Platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal predávajúci, kupujúcemu vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako kupujúci doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom ak:

(a)  kupujúci cenu tovaru uhradil bezhotovostne podľa článku 5.1(a) kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak kupujúci písomne nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo
(b)  kupujúci cenu tovaru uhradil v hotovosti podľa článku 5.1(b), kúpna cena bude kupujúcemu vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy.

7.7    Platby, ktoré má predávajúci vrátiť kupujúcemu podľa článku 7.6 predávajúci zníži o:

(a)   dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo  strany predávajúceho);
(b)   sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku 7.5.

7.8    Ak v zmysle týchto VOP a zákona kupujúci odstúpi od zmluvy platne, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, ak taká existuje.

7.9    Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením tovaru, ak nastane taká skutočnosť mimo kontroly predávajúceho, že nebude možné kupujúcemu dodať objednaný tovar za podmienok stanovených v objednávke a/alebo v týchto VOP. O tejto skutočnosti bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na e-mail a/alebo telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávkovom formulári. V lehote 14 dní po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, prijal.

8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

8.1    Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje predávajúci záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar kupujúci prevezme.

8.2    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

8.3    Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

(a)   mechanickým poškodením tovaru spotrebiteľom;
(b)   použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
(c)   iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
(d)   poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;
(e)   poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
(f)    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
(g)   neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci; a
(h)   úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

8.4    Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese: https://eyecareoptika.sk/e-shop/reklamacny-formular/

8.5    Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu:

(a)   samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené;
(b)   faktúru za tovar; a
(c)   reklamačný formulár,

(i)     meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa;
(ii)    číslo faktúry a dátum, kedy bol tovar kupujúcemu doručený;
(iii)   označenie reklamovaného tovaru (názov);
(iv)   popis závady na reklamovanom tovare;
(v)    preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 8.10; a
(vi)   vlastnoručný podpis spotrebiteľa.

8.6    Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ak si kupujúci u predávajúceho objednal tovar (napríklad okuliarový rám), ktorý bol následne doplnený o iný tovar, ktorý nebol zakúpený u predávajúceho (napríklad okuliarové šošovky), spotrebiteľ je povinný tovary oddeliť a doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar bez tovaru zakúpeného u tretej osoby. Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentami a informáciami podľa článku 8.5 začne predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľa.

8.7    Ak si kupujúci objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.

8.8    Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré kupujúci označil v reklamačnom liste.

8.9    Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 8.6 a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.10  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie kupujúceho:

(a)   ak ide o odstrániteľnú vadu:

(i)     predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo
(ii)    vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť kupujúceho vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo
(iii)   vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;

(b)   ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:

(i)     predávajúci tovar vymení; alebo
(ii)   kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

(c)   ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.

8.11  Ak reklamáciu tovaru kupujúci uplatní:

(a)   počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu kupujúceho zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od kupujúceho nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
(b)   po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, kupujúci môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12  Predávajúci týmto kupujúceho riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 (článok 8.10(a) vyššie) a z §623 (článok 8.10(b), 8.10(c) vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

8.13  O vybavení reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci spracovávať za podmienok stanovených v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú stanovené tu: https://eyecareoptika.sk/rezervacie/ochrana-osobnych-udajov/

Týmto kupujúci berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

10. RIEŠENIE SPOROV

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušili jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však predávajúci kupujúcemu, aj napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE

11.1  Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:

EYECARE OPTIKA, Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava

email: info@eyecareoptika.sk

11.2  Kontaktné údaje orgánu dozoru a dohľadu:
         Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
         

12. Záverečné ustanovenia

1.    Tieto VOP nadobúdajú voči spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.

2.    Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

4.    Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

5.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

6.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

7.    Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.06.2020.